Biuro Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez inżyniera nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Stanowisko do spraw współpracy z Technikum Leśnym podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych ze współpracą z Technikum Leśnym w Tułowicach oraz organizacja praktycznej nauki zawodu uczniom tej szkoły.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

Lp.  Stanowisko Nazwisko i imię  Nr telefonu stacjonarnego Nr wewnętrzny telefonu
1  Nadleśniczy   Skrzypek Wiesław  0-77-4600-109 121
2  Zastepca Nadleśniczego   Zmorawski Paweł  0-77-4600-109 311
3  Sekretarz  Mazurek Grzegorz  0-77-4600-109 671
4  Główna Księgowa  Kubów Agata  0-77-4600-109 611
5  Inżynier Nadzoru  Zawałka Grzegorz  0-77-4600-109 219
6  Inżynier Nadzoru  Dzwonnik Maciej  0-77-4600-109 219
7  Specjalista ds.  użytkowania lasu  Bogonowicz Tomasz  0-77-4600-109 331
8   Specjalista ds. hodowli lasu, nasiennictwa leśnego i lasów niepaństwowych  Maciejewska Karolina  0-77-4600-109 333
 Specjalista ds. stanu posiadania, zamówień publicznych, środków pomocowych  Pienio Adam  0-77-4600-109 335
10  Specjalista ds. ochrony lasu, łowiectwa i ochrony p.poż  Bernacka Maria   0-77-4600-109 334
11  Starszy Specjalista ds. marketingu  Dzierżanowski Jacek  0-77-4600-109 332
12  Specjalista ds. edukacji leśnej, ochrony przyrody i BHP oraz współpracy z Technikum Leśnym  Morawska-Piechowiak   Sylwia  0-77-4600-109 336
13  Starszy Strażnik leśny  Frihauf Piotr  0-77-4600-109 222
14  Strażnik leśny  Mistarz Dawid  0-77-4600-109 221
15  Specjalista ds. pracowniczych   Walków Agnieszka  0-77-4600-109 131
16  Starszy referent ds. obsługi sekretariatu  Przyklenk Ewa   0-77-4600-109 100
17  Referent   Waścińska-Świątek Lidia  0-77-4600-109 678
18  Starszy Specjalista   Marek Adamus  0-77-4600-109 679
19  Referent ds. administracyjnych  Mistarz Celina  0-77-4600-109 101
21  Referent/Kasjer  Kilian Magda  0-77-4600-109 600
22  Księgowa  Fida Agata  0-77-4600-109 613
23  Starsza Księgowa  Patrys Beata  0-77-4600-109 614
24  Księgowa  Jabłońska Joanna  0-77-4600-109 615
25  Księgowa  Marek Karolina  0-77-4600-109 612