Lista aktualności Lista aktualności

Biuro Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez inżyniera nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Stanowisko do spraw współpracy z Technikum Leśnym podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych ze współpracą z Technikum Leśnym w Tułowicach oraz organizacja praktycznej nauki zawodu uczniom tej szkoły.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

Lp.  Stanowisko Nazwisko i imię  Nr telefonu stacjonarnego Nr wewnętrzny telefonu
1 Nadleśniczy   Skrzypek Wiesław 0-77-4600-109 121
2 Zastepca Nadleśniczego   Zmorawski Paweł 0-77-4600-109 311
3 Sekretarz  Mazurek Grzegorz 0-77-4600-109 671
4 p.o. Główny Księgowy   Marek Karolina  0-77-4600-109 612
5 Inżynier Nadzoru  Wojciuk Marek 0-77-4600-109 219
6 Inżynier Nadzoru  Dzwonnik Maciej 0-77-4600-109 219
7 Specjalista ds. hodowli lasu i nasiennictwa leśnego  Dec Przemysław 0-77-4600-109 332
8 Instruktor techniczny ds. użytkowania lasu  Krzywda Agnieszka 0-77-4600-109 331
9 Specjalista ds. ochrony lasu, łowiectwa i ochrony p.poż.  Bernacka Maria 0-77-4600-109 334
10 Specjalista ds. stanu
posiadania, zamówień
publicznych i środków
pomocowych
 Pienio Adam  0-77-4600-109 335
11 Specjalista ds. marketingu i BHP  Dzierżanowski Jacek 0-77-4600-109 101
12 Specjalista ds. edukacji leśnej, ochrony przyrody,  współpracy z Technikum Leśnym  Maciejewska Karolina 0-77-4600-109 333
13 Starszy Strażnik Leśny  Frihauf Piotr 0-77-4600-109 222
14 Strażnik Leśny  Mistarz Dawid 0-77-4600-109 221
15 Specjalista ds. pracowniczych  Walków Agnieszka 0-77-4600-109 131
16 Starszy referent  Przyklenk Ewa 0-77-4600-109 100
17 Referent  Świątek-Waścińska Lidia 0-77-4600-109 678
18 Starszy Specjalista   Marek Adamus 0-77-4600-109 679
19 Referent ds. administracyjnych  Krzywda Celina 0-77-4600-109 677
20 Referent/Kasjer  Kilian Magda 0-77-4600-109 600
21 Księgowa  Fida Agata 0-77-4600-109 613
22 Starsza Księgowa  Kiejza Genowefa 0-77-4600-109 615
23 Księgowa  Patrys Beata 0-77-4600-109 614