Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje

Obwieszczenie

Dotyczy: <konsultacji lasów HCVF>

W oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 3 października 2008 r. (Dz.U. 3020, poz. 283) oraz działając na podstawie §2 ust. 3 Zarządzenia Nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych /HCVF/ na terenie nadleśnictw RDLP w Katowicach (zn.spr.: ZO.0152.3.2016), zmienionego zarządzeniem Nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 11 lutego 2020 roku, podaję do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych dotyczących zmian powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) na obszarze RDLP w Katowicach.

 

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

1. zapoznania się z topografią wyznaczonych lasów HCVF na interaktywnej mapie, zamieszczonej na stronie internetowej RDLP w Katowicach, według dostępu: Nasza Praca/Ochrona przyrody/Lasy HCVF/Konsultacje;

2. niezbędną dokumentacją w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz właściwego terytorialnie nadleśnictwa;

3. składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, ul. Huberta 43/45, 40 – 543 Katowice lub drogą elektroniczną na adres: ochrona@katowice.lasy.gov.pl

Ustanawianie lasów HCVF wynika z Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC (zasada 9 - zachowanie lasów o szczególnej wartości, kryterium 2 – część konsultacyjna procesu certyfikacyjnego musi skoncentrować się na zidentyfikowanych cechach, świadczących o szczególnej wartości lasu oraz na alternatywnych sposobach ochrony). Jednocześnie informuję, że właściwym do wydania decyzji o ustanowieniu lasów HCVF jest właściwy terytorialnie nadleśniczy. Właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Katowicach. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w trakcie trwania konsultacji społecznych. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Obwieszczenie umieszcza się na stronie internetowej RDLP w Katowicach oraz stronach internetowych nadleśnictw RDLP w Katowicach (zakładka: Informacje/Aktualności).