Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze na staż

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych.

Szczegółowe informacje znajdują cię na stronie www.katowice.lasy.gov.pl

Poniżej treść ogłoszenia.

 

Katowice, dnia 25 lipca 2019 r.


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach


ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych


Zn. spr.: DP.1125.15.2019


1. Kandydaci ubiegający się o staż w nadleśnictwach RDLP w Katowicach muszą posiadać status absolwenta, tzn.: być osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych: obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą.


2. W terminie do 31 sierpnia 2019 r., kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
2.1. absolwenci średnich szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
2.2. absolwenci wyższych szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.
2.3. W podaniu prosimy o dodatkowe podanie preferowanego Nadleśnictwa do odbycia stażu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.


3. Do dokumentów, o których mowa wyżej, należy dołączyć:
3.1. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem - załącznik nr 1
3.2. Oświadczenie o nie odbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości, zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem – załącznik nr 2.


4. Na żądanie RDLP w Katowicach absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.


5. W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc, RDLP w Katowicach przeprowadzi dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, wg następujących zasad:
5.1. Egzamin będzie miał formę testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.
5.2. Zestawy testowe zostaną przygotowane odrębnie dla absolwentów średnich i wyższych szkół leśnych.
5.3. O terminie i miejscu egzaminu Kandydaci zostaną powiadomieniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie.


6. Absolwenci szkół innych niż leśne będą przyjmowani na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem. W takim przypadku egzamin kwalifikujący na staż będzie miał formę ustną.


7. Zawiadomienia dotyczące wyników rekrutacji zostaną rozesłane drogą pocztową.


8. Dokumenty należy złożyć w Wydziale Kadr RDLP w Katowicach, (pokój 104a); listownie, w kopercie dopiskiem „STAŻ”, na adres:


REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH
UL. ŚW. HUBERTA 43-45
40-543 KATOWICE


Szczegółowych informacji udziela Wydział Kadr RDLP w Katowicach,
tel.(0-32) 609-45-93.


9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
9.1. Administratorem danych osobowych jest: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, adres: 40-543 Katowice, ul. św. Huberta 43/45, REGON: 272537539, strona internetowa: www.katowice.lasy.gov.pl, poczta elektroniczna: sekretariat@katowice.lasy.gov.pl
9.2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iod.rdlp@katowice.lasy.gov.pl
9.3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia procedury naboru na staż absolwentów szkół średnich i wyższych w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.
9.4. Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, podmiotom udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
9.5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa (zgodnie z kategorią archiwalną określoną w instrukcji kancelaryjnej PGL LP).
9.6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
9.7. Podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do przeprowadzenia procedury naboru na staż.
9.8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.