Lista aktualności Lista aktualności

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zaprojektowanie budynku kancelarii

Zn. Spr. : SA.270.48.2021                                          

Tułowice,   5.07.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tułowice

 działając jako Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Wykonanie dwóch  kompletnych dokumentacji projektowych  budynków biurowych tj.

 1. budynku podwójnej kancelarii leśnictw Przechód i Kuźnica Ligocka

  2. budynku pojedynczej kancelarii leśnictwa Gnojna

prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Nadleśnictwa Tułowice których wartość jest mniejsza niż kwota 130 tysięcy złotych netto, wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Usługi Projektowe Ewelina Sokołowska

ul. Powstańców Śląskich 3/5

49-200 Grodków

 Kwota brutto wykonania zamówienia to 19000 złotych

Uzasadnienie wyboru:

Powyższy wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu.

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ważnych ofert, a cena była jedynym przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert. Cena ofert mieści się  w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice

Wiesław Skrzypek