Asset Publisher Asset Publisher

Biuro Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez inżyniera nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Stanowisko do spraw współpracy z Technikum Leśnym podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych ze współpracą z Technikum Leśnym w Tułowicach oraz organizacja praktycznej nauki zawodu uczniom tej szkoły.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

Lp.

 

Stanowisko

 

Nazwisko imię

 

Nr telefonu

stacjonarnego

 

Nr wewnętrzny

 telefonu

 

1.

 

Nadleśniczy

 

Skrzypek Wiesław

 

0-77-4600-109

 

121

 

2.

 

Zastępca Nadleśniczego

 

Zmorawski Paweł

 

0-77-4600-109

 

311

3.

 

Sekretarz

 

Mazurek Grzegorz

 

0-77-4600-109

 

671

 

4.

 

Główny Księgowy

 

Kubów Agata

 

0-77-4600-109

 

611

 

5.

 

Inżynier Nadzoru

 

Wojciuk Marek

 

0-77-4600-109

 

219

 

6.

Inżynier Nadzoru

Dzwonnik Maciej

 

0-77-4600-109

219

7.

 

Specjalista ds. hodowli lasu i nasiennictwa leśnego

Dec Przemysław

0-77-4600-109

 

332

 

8.

 

Specjalista ds. użytkowania lasu

 

Krzywda Agnieszka

0-77-4600-109

 

331

 

9.

 

Specjalista ds. ochrony lasu, łowiectwa i ochrony p.poż.

 

Bernacka Maria

 

0-77-4600-109

 

334

 

10.

 

Specjalista ds. Stanu posiadania i zamówień publicznych

 

Pienio Adam

 

0-77-4600-109

 

335

 

11.

 

Specjalista ds. marketingu i sprzedaży drewna

 

Dzierżanowski Jacek

 

0-77-4600-109

 

101

 

12.

Specjalista ds. edukacji leśnej, ochrony przyrody, lasów niepaństwowych i współpracy z Technikum Leśnym

Morawska-Piechowiak Sylwia

0-77-4600-109

 

336

13.

 

Starszy Strażnik leśny

 

Frihauf Piotr

 

0-77-4600-109

 

222

 

14.

 

Strażnik leśny

 

Dawid Mistarz

 

0-77-4600-109

 

221

 

15.

 

Specjalista ds. pracowniczych

 

Walków Agnieszka

 

0-77-4600-109

 

131

 

         

16.

 

Starszy referent

 

Przyklenk Ewa

 

0-77-4600-109

 

100

 

17.

 

Referent

 

Świątek-Waścińska Lidia

 

0-77-4600-109

 

671

 

18.

 

Księgowa

 

Kilian Magda

 

0-77-4600-109

 

600

 

19.

 

Księgowa

 

Ryś Karolina

 

0-77-4600-109

 

612

20.

 

Księgowa

 

Fida Agata

 

0-77-4600-109

 

613

 

21.

 

Starsza księgowa

 

Kiejza Genowefa

 

0-77-4600-109

 

615

 

22.

Księgowa

 

Patrys Beata

 

0-77-4600-109

 

614