Asset Publisher Asset Publisher

Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Tułowice

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY

W NADLEŚNICTWIE TUŁOWICE

 

Zarządzenie nr 43/2021

Nadleśniczego Nadleśnictwa Tułowice

z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Tułowice

Zn.spr.: NK.1101.15.2021

 

Na  podstawie Art.35 ust.1 pkt 2, 2c i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1275 z póź.zm.) § 22 ust.3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz Zarządzenia nr 41 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 16.11.2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w biurze i jednostkach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach - zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Tułowice, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

Regulamin określa zasady naboru na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Tułowice, na podstawie przyjętych wytycznych spójnej polityki kadrowej i ograniczenia liczby osób zatrudnionych ogółem w Lasach Państwowych w związku z niepewną sytuacją ekonomiczną, poprzez naturalne odejścia pracowników posiadających uprawnienia emerytalne i tym samym ochroną miejsc pracy osób już zatrudnionych w Lasach Państwowych.

§3

Tracą moc Zarządzenie nr 35/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Tułowice z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu rekrutacji wewnętrznej na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Tułowice Zn.spr.: NK.1101.29.2020 oraz Zarządzenie nr 40/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Tułowice z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu naboru zewnętrznego na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Tułowice Zn.spr.: NK.1101.33.2020

 

§4

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania. 

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice
              Wiesław  Skrzypek