Asset Publisher Asset Publisher

22 kwietnia Dzień Ziemi

22 kwietnia to święto Naszej Planety, obchodzone na całym świecie. To szczególna okazja, by przypomnieć sobie dlaczego bez lasów życie na Ziemi nie byłoby możliwe.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest "Działanie na rzecz klimatu".

Nasz klimat się zmienia. Niektórym zmianom możemy przeciwdziałać,

do innych musimy się przystosować. Ta prawidłowość

dotyczy również lasów. W procesie ich adaptacji do zmian klimatu

niezwykle istotne jest to, w jaki sposób gospodarujemy wodą. Las

jako ekosystem powinien być przygotowany zarówno na okresy jej

nadmiaru, jak i niedoboru. Od nas zależy, czy i jak długo będziemy

cieszyć się zdrowym, pięknym drzewostanem oraz bogactwem

fauny i flory. Zachowanie lasu w dobrej kondycji oznacza, że będzie

on nieprzerwanie i z pożytkiem pełnił wszystkie swoje funkcje: dla

ludzi i dla przyrody.

Ekologiczne funkcje  lasu

Funkcje ekologiczne lasu są także nazywane ochronnymi.

Lasy chronią naturalne warunki życia nie tylko ludzi, lecz także miliardów organizmów.

Wpływają też na poprawę warunków produkcji rolniczej, ogrodniczej i sadowniczej – potencjał biotyczny lasów oddziałuje na potencjał biotyczny gatunków zamieszkujących nie tylko środowisko leśne, lecz także środowisko przyrodnicze w jego otoczeniu.

Lasy stabilizują obieg wody w przyrodzie oraz przeciwdziałają powodziom.

Jeden hektar lasu liściastego może zatrzymać, a następnie stopniowo oddać środowisku 500 000m³ wody.

Lasy chronią także glebę przez erozją, powstrzymując lub łagodząc zjawiska destrukcyjne, wywołane przez wody powierzchniowe lub podziemne.

Lasy spełniają funkcje ekologiczne także poprzez tworzenie warunków do zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej – bogactwa genetycznego organizmów, bogactwa gatunków, ekosystemów i złożoności krajobrazów.

Lasy stanowią także barierę fizyczną – chronią środowisko przed hałasem, wiatrem, zapyleniem, promieniowaniem, lawinami czy osuwiskami.

Chronią glebę przed erozją i krajobraz przed utratą jego walorów. Są także naturalnym filtrem – zatrzymując opady pyłu, chronią wody i glebę przed szkodliwym oddziaływaniem przemysłu. Na jeden hektar lasu opada rocznie 45–70 ton pyłów.

Lasy kształtują także klimat globalny i lokalny oraz stabilizują skład atmosfery.

Produkują tlen – gaz niezbędny do życia dla większości ziemskich organizmów.

Jeden hektar lasu produkuje kilka razy więcej tlenu niż hektar użytków rolnych.

Lasy odgrywają też dużą rolę w bilansie węgla w przyrodzie. Ograniczają tym samym skutki efektu cieplarnianego, którego przyczyną jest głównie wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze.

Woda w lesie

  Lasy odgrywają niezwykle ważną rolę w cyklu obiegu i magazynowania wody.

Trafnie obrazuje to metafora lasu jako gąbki. Po każdych opadach deszczu ogromne ilości wody gromadzone są we wszystkich warstwach lasu: przez rośliny, ściółkę i glebę.

 

  Naturalnymi „pochłaniaczami” i magazynami wody są również tereny podmokłe i torfowiska, dla których woda stanowi być albo nie być danego siedliska.

 

  Ta zdolność lasu do utrzymywania wilgoci sprawia, że w lesie panuje specyficzny mikroklimat tworzący korzystne

warunki dla zamieszkujących go organizmów, a także oddziałujący na sąsiadujące z lasem tereny.

 

  Jednak niecała woda pozostaje w lesie. Część wody odparowuje do atmosfery(by następnie wrócić na powierzchnię Ziemi w postaci deszczu), część wnika w glebę i zasila wody gruntowe i głębinowe, a także trafia do strumieni, rzek lub zbiorników wodnych.

 

W ten sposób las wpisuje się w tzw. Mały obieg wody w przyrodzie, który wprawdzie nie wpływa bezpośrednio na globalny bilans wodny, ale ma istotne znaczenie dla lokalnych warunków hydrologicznych.

 

   Jeśli jakąś część wody chcemy z tego małego cyklu wyłączyć, gromadząc ją lub spowalniając jej odpływ, to wówczas mówimy o retencji. W lasach mamy do czynienia z tzw. małą retencją: woda magazynowana jest w niewielkich zbiornikach i oczkach wodnych, a także na terenach mokradłowych.

 

 

Zachęcamy do pobrania ciekawej lektury „Dla lasu, ludzi i środowiska” oraz „ Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu  - Mała retencja na terenach nizinnych”.

Oraz

Do odwiedzana Naszego profilu na Facebooku

( https://www.facebook.com/nadlesnictwo.tulowice )