Asset Publisher Asset Publisher

Ważna informacja

UWAGA!

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się wirusa SARS-CoV-2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.poz. 491 z 20 marca 2020r. z późn. zmianami) oraz wytycznych i zaleceń Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i służb sanitarnych

wyłączamy z użytkowania i dostępności urządzenia oraz obiekty turystyczne i rekreacyjne (wiaty, punkty widokowe, ogród dendrologiczny w Lipnie) usytuowane na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Tułowice od dnia 01.04.2020r. do odwołania.

Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie skutków epidemii i ograniczenie dużych skupisk ludzi, które mogą sprzyjać roznoszeniu się wirusa.   

Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne uprzejmie prosimy o wyrozumiałość oraz zastosowanie się do wprowadzonych ograniczeń i zakazów.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 15/2020

Nadleśniczego Nadleśnictwa Tułowice

z dnia 16.03.2020r.

w sprawie ograniczenia funkcjonowania biura Nadleśnictwa Tułowice oraz kancelarii terenowych leśnictw związanym z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronowirusa

Zn. spr.: NK.2610.1.2020

Podstawa prawna:

 • art. 35 ust. 1 pkt. 2c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2020 r., Poz. 6);
 • § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433);
 • § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe;

Niniejszym zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W okresie od 17 marca 2020 r.  do odwołania ograniczam funkcjonowanie Nadleśnictwa Tułowice  do wykonywania zadań niezbędnych do działania jednostki.
 2. Siedziba nadleśnictwa w czasie pracy zostanie zamknięta.
 3. Na głównych drzwiach wejściowych zostanie umieszczona informacja o zakazie wejścia dla osób postronnych oraz kontakt telefoniczny do nadleśnictwa.
 4. Na bramie wejściowej zamontowana zostanie skrzynka pocztowa do korespondencji.
 5. Przesyłki kurierskie i wymagające potwierdzenia odbioru przekazywane będą po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem nadleśnictwa lub z bezpośrednim adresatem.

 

§ 2

 1. Wyłączam bezpośrednią obsługę interesantów w Nadleśnictwie Tułowice za wyjątkiem:

1/ spraw, których nie można załatwić za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej,

2/ związanych z pisemnymi zawiadomieniami z wyznaczonym terminem,

3/ publicznym otwarciem ofert realizowanych w ramach ustawy PZP.

 1. W przypadku wątpliwości co do załatwienia sprawy prosimy potencjalnych petentów o kontakt telefoniczny.
 2. Lista z kontaktami telefonicznymi pracowników dostępna jest na stronie nadleśnictwa w zakładce kontakt pod adresem: https://tulowice.katowice.lasy.gov.pl  

oraz na stronie BIP w zakładce dane teleadresowe:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_tulowice

 1. Zalecam petentom korzystanie z możliwości załatwienia spraw administracyjnych przez Internet (e-PUAP lub drogą mailową na adres: tulowice@katowice.lasy.gov.pl) lub telefonicznie pod nr telefonu 77 4600109.
 2. Zalecam umieszczenie we wszystkich leśnictwach na drzwiach kancelarii znak „STOP” oraz informację „Wstęp tylko dla pracowników Lasów Państwowych”. Ustalono, że interesantów w sprawie drewna należy załatwiać pojedynczo - komunikując  się  przez otwarte drzwi, zachowując bezpieczną odległość (kilkumetrową)  i  podając asygnatę na zewnątrz kancelarii.
 3. Zalecam zakup dostępnych na rynku środków ochronnych typu rękawice jednorazowe, płyny dezynfekujące do wyposażenia wszystkich pracowników nadleśnictwa.
 4. Zalecam  rozliczenie gotówki ze sprzedaży drewna na koniec miesiąca marca – nawet jeżeli osiągnie się limit 6 tys. zł. W razie konieczności procedura zostanie utrzymana w kolejnych miesiącach.

§ 3

 1. Pracownik w sytuacji zagrożenia wirusem COVID-19 zobowiązany jest wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek pracodawcy oraz przełożonych i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministra Zdrowia. Dodatkowo pracownik jest zobowiązany współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zalecam pracownikom nadleśnictwa w miarę możliwości pracę zdalną przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości wykonywania zadań w komórkach organizacyjnych.
 3. Zalecam ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt ze współpracownikami w tym również przyjazdy do siedziby jednostki (dot. kadry terenowej w tym Straży Leśnej), o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.
 4. Działalność pokoi gościnnych zostaje zawieszona.
 5. Zalecam czynności służbowe podejmowane poza stałym miejscem pracy były podejmowane wyłącznie w niezbędnym zakresie.
 6. We wszelkich pismach podawać kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę.
 7. Sprawy nieterminowe i możliwe do załatwienia w terminie późniejszym, należy wdrażać do realizacji po okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa.

  § 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Działowi Administracyjno-Gospodarczemu oraz Specjaliście  ds. pracowniczych Nadleśnictwa Tułowice.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

      1/ na tablicy ogłoszeń nadleśnictwa oraz kancelarii leśnictw,

      2/ stronie nadleśnictwa https://tulowice.katowice.lasy.gov.pl/,

      3/ stronie Biuletynu Informacji Publicznej

           https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_tulowice

      4/ w systemie wewnętrznej informacji prawnej Lasów Państwowych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podpisał:

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Tułowice

Wiesław Skrzypek

Do wiadomości:

 1. Wszyscy pracownicy – skan drogą elektroniczną
 2. a/a.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

📢Uwaga, komunikat📢

W związku z zaleceniami służb sanitarnych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, pozostając w poczuciu wspólnej odpowiedzialności, zawieszamy do odwołania wszelkie zajęcia edukacyjne oraz inne wydarzenia, w których planowany był udział społeczeństwa.

Liczymy na Państwa zrozumienie i pozostajemy w nadziei, że sytuacja kryzysowa ma charakter przejściowy.
O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Wszystkich interesantów prosimy o załatwianie spraw mailowo lub telefonicznie. Jeżeli uważacie Państwo, że Wasz przyjazd jest niezbędny do nadleśnictwa to prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne. 📞
Prosimy wziąć pod uwagę, że część pracowników w najbliższym czasie może wykonywać pracę zdalną. Po przyjeździe do biura nadleśnictwa prosimy kierować się bezpośrednio do sekretariatu.

Nie jest to łatwy czas dla nas wszystkim, ale wierzymy, że spokój, opanowanie i przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia pozwoli na skuteczną walkę z wirusem.
Dziękujemy za zrozumienie.