Wydawca treści Wydawca treści

UE-Fundusz Spójności

Nadleśnictwo Tułowice uczestniczy w realizacji projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"

 

 


 

Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko  - strona programu www.pois.gov.pl w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar około 24 000 ha.

 

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych

2. Ocena przyrodnicza terenów

3. Ocena geośrodowiskowa terenów

4. Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych

5. Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu

6. Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego

7. Działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk

8. Odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych

 

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.

 

Adres strony internetowej projektu:

www.ckps.pl zakładka Projekty PGL LP – Rekultywacja poligonów

 

W RDLP w Katowicach do projektu przystąpiły Nadleśnictwa Chrzanów, Kłobuck, Koszęcin, Rudziniec, Siewierz oraz Tułowice.

W Nadleśnictwie Tułowice latem 2013r. (prace rozpoczęły się  w czerwcu 2013 roku i trwały do sierpnia ) w ramach projektu „ Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP  - Działania       „ Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych „  - oczyszczono 51 ha terenu po byłym poligonie wojskowym Zadanie polegało na rozpoznaniu oraz oczyszczeniu z niewybuchów i niewypałów terenu znajdującego się w leśnictwie Kuźnica Ligocka. Prace saperskie prowadzono od poziomu gruntu do 0,70 m poniżej poziomu gruntu.

 

Z kolei w maju 2014 r. Nadleśnictwo Tułowice  przystąpiło do realizacji drugiego działania w ramach w/w projektu tj. „Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego”.

W ramach tego działania zrewitalizowano  grunt o powierzchni  9,50 ha ( Leśnictwo Kuźnica Ligocka ), który wcześniej poddany był oczyszczeniu saperskiemu.  Wykonano między innymi takie prace jak wyrównanie lejów po bombach i okopach , rozdrobnienie pniaków oraz przygotowanie gleby frezem i ręcznie pod nasadzenia drzewek. Nasadzenia  na w/w terenie wykonano wiosną następnego roku.

 

Dzięki tej rekultywacji przywrócona została wartość przyrodnicza obszarom przekształconym wskutek działalności wojskowej a każdy z nas może w bezpieczny sposób korzystać z uroków polskich lasów.


Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.