REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIATY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIATY

 1. Właścicielem obiektu jest PGL LP Nadleśnictwo Tułowice.
 2. Korzystający z pobytu pod wiatą zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, jak również do przestrzegania jego postanowień.
 3. Termin korzystania z wiaty przez grupy zorganizowane należy uzgodnić z Nadleśnictwem Tułowice  tel. 77 4 600 109.
 4. Wiata udostępniana jest w godzinach od 10.00 do 22.00. po 22.00 obowiązuje bezwzględna cisza nocna.
 5. Udostępniony teren nie jest objęty monitoringiem całodobowym wobec powyższego Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za mienie osób korzystających z niego.
 6. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem odpoczynku pod wiatą może być wyłącznie osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
 7. Za osoby nieletnie przebywające na terenie wiaty odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.
 8. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę powstałą na terenie obiektu w zakresie uszkodzeń ciała lub utraty życia i zdrowia.
 9. Korzystający z wiaty zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających m.in. z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), jak również  zobowiązuje się do  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 
 10. Dopuszcza się rozpalenie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym;         
 11. Korzystanie z miejsca na ognisko  może się odbywać pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
  • rozpalający ogień zobowiązany jest przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu do zachowania szczególnej ostrożności,
  • po zakończeniu palenia ogniska oraz pobytu pod wiatą osoby tam przebywające zobowiązane są do bezwzględnego sprawdzenia, czy używane palenisko skutecznie wygaszono,
  • w przypadku wykrycia tlących się węgli czy drewna skutecznie je wygasić,
  • w trakcie korzystania z paleniska zabrania się pozostawienia go bez dozoru,
 12. Korzystający z wiaty i przebywający w jej sąsiedztwie ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania z wiaty oraz za pozostawienie porządku po zakończeniu pobytu.
 13. W związku z tym w przypadku stwierdzenia zniszczeń, nieporządku oraz innych nieprawidłowości należy zgłosić je do Nadleśnictwa Tułowice przed wejściem na teren.
 14. Korzystający z wiaty ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pobytu.
 15. Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z wiaty należy zabrać ze sobą.
 16. Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112