Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Nadleśnictwo Tułowice położone jest w zasięgach dwuch łowieckich rejonów hodowlanych: O III – Bory Niemodlińskie oraz O IV – Pogórze Wschodnio-Sudeckie. Na obszarze Nadleśnictwa położonych jest 18 obwodów łowieckich. Wszystkie dzierżawi 12 Kół Polskiego Związku Łowieckiego. W obwodach prowadzona jest gospodarka łowiecka zgodnie z zatwierdzonymi Rocznymi Planami Łowieckimi.

  W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

  Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Tułowice jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 420 szt., saren 2400 szt., danieli 17 szt., a dzików 1100 szt. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra.      

 

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, jenoty, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

Wśród zbiorników wodnych prawdziwy raj ma ptactwo wodne. Na terenie będącym w zarządzie Nadleśnictwa Tułowice jest położonych kilkanaście stawów, o łącznej powierzchni ok. 395 ha.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.