Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne - Ekosystemy Referencyjne

OBWIESZCZENIE

 

                                           W oparciu o przepisy ustawy dotyczącej udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. ( Dz.U.3020, poz. 283) oraz działając zgodnie z wskaźnikiem 6.4.2 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce FSC-STD-POL-01-01-2013 PL podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych dotyczących zmian powierzchni ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Tułowice.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości :

  1. Zapoznania się z topografią wyznaczonych ekosystemów referencyjnych na mapie zamieszczonej na stronie internetowej Nadleśnictwa Tułowice wg dostępu :  Nasza praca/Ochrona przyrody/Ekosystemy Referencyjne/Konsultacje;   
  2. Zapoznanie się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Nadleśnictwa Tułowice uwzględniając aktualnie obowiązującą sytuację epidemiologiczną ( zalecany kontakt telefoniczny lub przy pomocy poczty elektronicznej );
  3. Składania uwag i wniosków w formie pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 21 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia na adres: Nadleśnictwo Tułowice; 49-130 Tułowice , ul. Parkowa 14/14a  lub drogą elektroniczną na adres : tulowice@katowice.lasy.gov.pl

 

Ustanowienie ekosystemów referencyjnych wynika ze wskaźnika 6.4.1  Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce FSC-STD-POL-01-01-2013 PL  oraz z komentarza Zarządu FSC Polska do Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w trakcie trwania konsultacji społecznych. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie umieszcza się na stronie internetowej Nadleśnictwa Tułowice oraz w BIP w zakładce Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia.