Rezerwaty przyrody

Na terenie nadleśnictwa Tułowice zlokalizowane są trzy rezerwaty przyrody. Wszystkie wyznaczone jako rezerwaty częściowe dla ochrony stanowisk cennych gatunków roślin.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Na terenie Nadleśnictwa Tułowice położony jest Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Lipno"

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Tułowice zlokalizowany są 2 obszary chronionego krajobrazu.

Obszary Natura 2000

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Tułowice zlokalizowane są 2 obszary Natura 2000 mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW) - OZW Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014 oraz OZW Bory Niemodlińskie PLH160005.

Pomniki przyrody

Według ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 627 z późn. zmianami) pomnikami przyrody są „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie” (art. 40 ust.1). Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu (art. 40 ust. 2).

Użytki ekologiczne

Na gruntach Nadleśnictwa położonych jest 5 użytków ekologicznych, trzy w obrębie Niemodlin i dwa w obrębie Tułowice.