Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Tułowice zlokalizowane są 2 obszary Natura 2000 mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW) - OZW Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014 oraz OZW Bory Niemodlińskie PLH160005.

OZW Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014

Typ ostoi: B (wydzielony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, bez żadnych połączeń z innymi obszarami Natura 2000)

Powierzchnia wg SDF obszaru: 1 439,6 ha

Suma powierzchni wydzieleń leśnych literowanych zaliczonych do obszaru Natura 2000 zgodnie z przyjętą metodyką: 1 270,33 ha

Obszar rozciąga się wzdłuż Nysy Kłodzkiej pomiędzy miejscowościami Ptakowice, Grodków i Kopice. Główną część ostoi stanowią obszary leśne położone na zachód od koryta rzeki. W granicach obszaru znalazła się część płaskiej doliny rzecznej obejmująca koryto rzeki i najniższe terasy zalewowe, gdzie koryto Nysy Kłodzkiej zachowało swój naturalny charakter. Ostoję tworzą odizolowane przestrzennie trzy kompleksy leśne. Główny fragment ostoi obejmuje obszar przyległy do koryta rzecznego wraz z krótkim odcinkiem łącznika pomiędzy nimi wzdłuż koryta rzeki. Pozostałe dwa są izolowane i obejmują kompleksy leśne koło Żelaznej i koło Ptakowic. Kompleks znajdujący się w okolicy Ptakowic leży poza zasięgiem terytorialnym Nadleśnictwa Tułowice.

Główną wartością przyrodniczą obszaru jest dobrze wykształcona i zachowana dolina rzeczna o charakterze podgórskim. W ostoi dominuje dobrze wykształcony grąd środkowoeuropejski Galio-Carpinetum. Część z nich to drzewostany przeszło 150-letnie. Oprócz grądów zachowały się również płaty bardzo dobrze wykształconych łęgów Ficario-Ulmetum. Wzdłuż koryta występują również zbiorniki eutroficzne i starorzecza. W obszarze prowadzony jest monitoring GIOŚ dla śnieżyczki przebiśnieg Galanthus nivalis. Zlokalizowano tu dwa stanowiska monitoringowe. Wszystkie parametry stanu ochrony gatunku na obydwu stanowiskach są właściwe (FV), również ocena ogólna obszaru jest właściwa (FV) (źródło: Wyniki monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, aktualizacja 2012-04-18).

 

 OZW Bory Niemodlińskie PLH160005

Typ ostoi: B (wydzielony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, bez żadnych połączeń z innymi obszarami Natura 2000)

Powierzchnia wg SDF obszaru: 4 541,3 ha

Suma powierzchni wydzieleń leśnych literowanych zaliczonych do obszaru Natura 2000 zgodnie z przyjętą metodyką: 2 675,71 ha

Obszar Borów Niemodlińskich obejmuje rozległe kompleksy leśne rozciągające się na falistej i równinnej wysoczyźnie polodowcowej, porozcinanej dolinkami rzecznymi miedzy dolinami Nysy Kłodzkiej i Odry. Równiny charakter ostoi urozmaicają zespoły wydm, osiągające blisko 15 m wysokości oraz bezodpływowe zagłębienia, w których zlokalizowane są bory bagienne i torfowiska. Przeważająca powierzchnię ostoi pokrywają lasy o charakterze gospodarczym, wśród nich zachowały się liczne fragmenty lasów o charakterze rodzimym. W obszar leśny wkomponowane są duże kompleksy stawów z charakterystycznymi dla tych ekosystemów zespołami roślinności i fauny wodno-błotnej. W dolinach rzecznych, m.in. Ścinawy Niemodlińskiej i Wytoki oraz ich dopływów występują większe kompleksy zbiorowisk łąkowych. Zachodnia część ostoi odznacza się bardzo dużą różnorodnością siedliskową: od siedlisk suchych na wydmach do skrajnie wilgotnych torfowisk i stawów.

 

Istotną wartość przyrodniczą stanowi zespół torfowisk przejściowych, trzęsawisk i torfowisk wysokich, jedyny tego typu kompleks zachowany na terenie Opolszczyzny. Torfowiskom towarzyszą bory bagienne o charakterze priorytetowym oraz duże powierzchnie lasów grądowych. Oprócz szczególnych walorów siedliskowych ostoja odznacza się także bogactwem fauny, występują tu trzy gatunki nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, których siedliska związane są z licznie występującymi tu zbiornikami wodnymi oraz starodrzewami grądowymi. Na terenie ostoi zlokalizowane jest jedno z dwóch znanych w województwie opolskim stanowisk żółwia błotnego Emys orbicularis (źródło: Standardowy Formularz Danych z 04.2009).