Wydawca treści Wydawca treści

Obszar chronionego krajobrazu

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Tułowice zlokalizowany są 2 obszary chronionego krajobrazu.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 627 z późn. zmianami) obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych (art. 23). Działalność gospodarcza na takim obszarze nie ulega poważniejszym ograniczeniom, lecz powinna być prowadzona w sposób nienaruszający stanu względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych chronionego terenu.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Tułowice zlokalizowany są 2 obszary chronionego krajobrazu.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie" został powołany Uchwałą nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 roku. Następnie uchwała była aktualizowana kolejnymi aktami prawnymi: Rozporządzeniem nr P/12/98 Wojewody Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Op. nr 17, poz. 84 z dnia 17 lipca 1989 roku), oraz Rozporządzeniem Nr P/14/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000 roku (Dz. Urz. Woj. Op. nr 33, poz. 173) w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w woj. opolskim. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie 151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Op. nr 33, poz. 1133 z dnia 17 maja 2006 roku) w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Do rzadkości florystycznych Borów Niemodlińskich należy kotewka orzech wodny Trapa natans, zaliczona do kategorii skrajnie zagrożonych wyginięciem w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, a także salwinia pływająca Salvinia natans, grzybienie białe Nymphaea alba i grążel żółty Nuphar lutea.

W zbiorowiskach leśnych Borów Niemodlińskich stwierdzono kilka gatunków storczykowatych, w tym podkolana białego Platanthera bifolia, kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine i gnieźnika leśnego Neottia nidus-avis, a także barwinka pospolitego Vinca minor, wawrzynka wilczełyko Daphne mezereum, konwalię majową Convallaria majalis, śnieżyczkę przebiśnieg Galanthus nivalis, lilię złotogłów Lilium martagon i inne.

Najlepiej poznaną gromadą kręgowców Borów Niemodlińskich są ptaki. Zarejestrowano tu m.in. lęgi bąka Botaurus stellaris, łabędzia niemego Cygnus olor, gęsi gęgawy Anser anser, mewy śmieszki Larus ridibundus, krzyżówki Anas platyrhynchos, głowienki Aythya ferina i łyski Fulica atra. Okoliczne lasy są ostoją bociana czarnego Ciconia nigra, kani czarnej i rudej Milvus migrans i M. milvus, trzmielojada Pernis apivorus i dzięcioła zielonosiwego Picus canus. Z gatunków borealno-górskich występują tu orzechówki Nucifraga caryocatactes, czyże Carduelis spinus, pokrzywnice Prunella modularis i gile Pyrrhula pyrrhula.

Herpetofauna reprezentowana jest przez zaskrońca Natrix natrix, żmiję zygzakowatą Vipera berus, ropuchę paskówkę Bufo calamita, ropuchę zieloną Bufo viridis, grzebiuszkę ziemną Pelobates fuscus, padalca Anguis fragilis, jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis i jaszczurkę żyworodną Lacerta vivipara. W rzekach omawianego obszaru żyją przedstawiciele krainy brzany - kiełb Gobio gobio, śliz Nemachilus barbatulus i koza Cobitis taenia - gatunki objęte ochroną prawną. (źródło: Makowiecki i Koziarski (red.), 2001).

Na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Tułowice obszar obejmuje znaczną powierzchnię 12398,55 ha w środkowej i wschodniej części nadleśnictwa.

 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Grodziec" został powołany Uchwałą nr XVII/136/04 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 maja 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 50, poz. 1421 z dnia 26 lipca 2004 roku) w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Grodziec" obejmuje ochroną cenne ekosystemy leśno-łąkowe graniczące z obszarem chronionego krajobrazu Bory Niemodlińskie. W obniżeniach terenu wykształciły się cenne bory bagienne występujące w kompleksie z istniejącymi terenami rolnymi. Obszar położony jest na terenie leśnictwa Sosnówka i otacza miejscowość Grodziec.

 

W jego zasięgu znajduje się kilka wydzieleń leśnych o powierzchni 8,15 ha.