Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Tułowice powstało w 1945 roku i obejmowało wówczas kilka kompleksów leśnych z których największy stanowił część Borów Niemodlińskich. Obecnie, po reorganizacji na dzień 1.01.2004, swym zasięgiem obejmuje zachodnią część Borów Niemodlińskich, po autostradę A4 i wiele mniejszych kompleksów leśnych położonych wokół Niemodlina i Grodkowa. Łącznie zajmuje powierzchnię 17 358 ha, w obrębie następujących Gmin województwa Opolskiego: Tułowic, Korfantowa, Łambinowic, Niemodlina, Grodkowa, Skoroszyc, Olszanki, Lewina Brzeskiego, Dąbrowy Niemodlińskiej.

   

       Lasy Nadleśnictwa Tułowice położone są w dorzeczu rzeki Nysy Kłodzkiej, do której uchodzą liczne rzeki i potoki. Najważniejsze z nich to: Ścinawa Niemodlińska, Cielnica, Młynówka, Młynówka Bielicka, Stara Struga, Struga Grodkowska i Krynka. Wiele z tych cieków płynie naturalnymi korytami stanowiąc cenną pozostałość naturalnej przyrody. Lasy mają charakter typowo nizinny, choć występują tu licznie niewielkie wzniesienia i sfałdowania. Najbardziej zróżnicowana rzeźba terenu występuje w kompleksie lasu między Goszczowicami a Lipnem. Urozmaicona rzeźba terenu oraz liczne potoki pozwoliły na zlokalizowanie sieci stawów rybnych, co zdecydowanie podnosi walory turystyczne lasów Nadleśnictwa. Stawy rybne oprócz pełnienia funkcji gospodarczych  są ostoją i miejscem lęgowym dla ptactwa wodnego (bąk, czapla siwa, łabędź niemy, perkoz dwuczuby, dzikie kaczki i gęsi) oraz są cennym regulatorem stosunków wodnych w okolicznych lasach. Lasy Nadleśnictwa są ostoją wielu gatunków zwierząt łownych (jeleń, sarna, dzik, lis, borsuk, kuna) i chronionych (orzeł bielik, bocian czarny, żuraw, wydra i bóbr).

    Oprócz funkcji gospodarczych lasy Nadleśnictwa Tułowice coraz szerzej pełnią rolę poznawczą i turystyczną. Dla przyjeżdżających turystycznie jak i mieszkańców Opolszczyzny, Nadleśnictwo oferuje liczne parkingi leśne zlokalizowane przy głównych trasach: Niemodlin – Nysa, Niemodlin – Grodków, Tułowice – Korfantów. Na spacery z kolei zaprasza do parków w: Korfantowie, Tułowicach, Krasnej Górze, Kopicach i Szydłowcu (warto zwrócić uwagę na dęba szypułkowego, którego wiek szacuje się na ok. 560 lat). Parki te, z dostosowaną do swej różnorodności siecią ścieżek i alei, charakteryzują się wysokimi walorami krajobrazowymi, stylowymi i historycznymi. Wymienione parki stanowią cenne dobro kultury, które podlega ochronie konserwatorskiej. Na szczególną uwagę zasługuje Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy w Lipnie z  jednym z najciekawszych w Polsce ogrodów botanicznych (pierwsze nasadzenia miały miejsce w roku 1782). W parku tym występuje wiele gatunków obcego pochodzenia (jeden z najokazalszych egzemplarzy żywotnika olbrzymiego w kraju o obwodzie pnia 425 cm, różaneczniki, azalie, kalmie, tulipanowce, ambrowiec amerykański, kasztanowiec drobnokwiatowy, aralie japońskie, miłorząb dwuklapowy i  inne), które znalazły tu wyjątkowo korzystne dla siebie warunki wzrostu.

         Drzewa  i  krzewy  przemyślanie  zaprojektowane  przestrzennie, tworzą  niepowtarzalną  kompozycję  i zachęcają  do  całorocznego  zwiedzania  a  w  szczególności  w  okresie  intensywnego  kwitnienia. W celu przybliżenia nietuzinkowych walorów przyrodniczych pozostałości dawnego parku   w Lipnie oraz Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego, wytyczono tu dwie Ścieżki Przyrodniczo – Dydaktyczne. Przeważająca część lasów Nadleśnictwa Tułowice położona jest w zasięgu Obszarów Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie" (pow. 13400 ha), utworzonego na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988r. Dla propagowania najciekawszych zakątków „Borów Niemodlińskich", przez  tereny  leśne  Nadleśnictwa  wytyczono  trasy  piesze  i  pieszo- rowerowe, o  łącznej  długości  ponad  120 km.

         Natomiast w celu zachowania fragmentów Puszczy Niemodlińskiej, naturalnych zbiorowisk grądowych oraz ekosystemu torfowiska utworzono trzy rezerwaty przyrody: „Kokorycz", „Dębina" i „Złote Bagna" o łącznej powierzchni około 133 ha. Uznano  także pięć użytków ekologicznych – urokliwe zakątki urozmaicone bagnami otoczonymi lasami, a licznie występujące na terenie całego Nadleśnictwa wiekowe sosny i dęby oraz głazy narzutowe moreny czołowej lodowca stanowią pomniki przyrody.

        Lasy Nadleśnictwa Tułowice dostarczają również cennego surowca drzewnego dla zakładów przetwórczych w regionie, w ilości średnio około 60 tys. m3 rocznie i ponad 8 tys. m3 drewna opałowego dla miejscowej ludności.