Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin Korzystania z Miejsc Postoju Pojazdów w Nadleśnictwie Tułowice

REGULAMIN KORZYSTANIA

z Miejsc Postoju Pojazdów (MPP) w Nadleśnictwie Tułowice

 

1. Regulamin określa warunki korzystania z MPP zarządzanych przez Nadleśnictwo Tułowice.

2. Każda osoba korzystająca z obiektu turystycznego wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. MPP są dostępne we wszystkie dni w roku, bezpłatnie.

4. MPP nie są strzeżone , dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe lub na terenie obiektu ponosi osoba korzystająca z obiektu.

5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie obiektu należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018r., poz. 1990).

6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie obiektu obowiązują zasady i przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018r. poz.1990).

7. Każda osoba korzystająca z obiektu zobowiązana jest do podporzadkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

8. Osobom korzystającym z obiektu zabrania się:

a) mycia, sprzątania, nieawaryjnej naprawy pojazdu,

b) zaśmiecania terenu,

c) wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na terenie obiektu,

d) pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z obiektu innym użytkownikom,

e) pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dojazdów pożarowych,

f) prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Tułowice,

g) puszczania luzem zwierząt domowych,

h) rozstawiania namiotów,

i) pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż 24 godziny,

j) Rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie obiektu,

9. Należy korzystać z wyposażenia obiektu w sposób zgodny z przeznaczeniem.

10. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nieostrożności korzystającego z MPP lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

11. Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura Nadleśnictwa Tułowice tel. 77 460 01 09 (mail: tulowice@katowice.lasy.gov.pl)