Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Tułowice

Zarządzenie nr 47/2022

Nadleśniczego Nadleśnictwa Tułowice

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Tułowice

Zn.spr.: NK.1101.12.2022

 

Na  podstawie Art. 35 ust.1 pkt 2, 2c i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 672 z póź.zm.) § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz Zarządzenie nr 33 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 28.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w biurze i jednostkach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (Zn.spr.: DP.1101.9.2022)  -  zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Tułowice, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

Regulamin określa zasady naboru na wolne stanowiska w Nadleśnictwie Tułowice.

 

§3

Traci moc Zarządzenie nr 43/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Tułowice z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Tułowice Zn. spr.: NK.1101.15.2021 z późn.zm.

 

§4

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania. 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice
              Wiesław  Skrzypek